Rojavas samhällskontrakt

Utdrag ur Rojavas samhällskontrakt

Vi, folken i de demokratiska självstyrande regionerna Afrin, Jazira och Kobane, en konfederation av kurder, araber, assyrier, kaldéer, araméer, turkmener, armenier and tjetjener, har frivilligt och på heder och samvete valt att underteckna följande stadga.

I strävan efter frihet, rättvisa, värdighet och demokrati och under ledning av principer för jämlikhet och ekologisk hållbarhet, tillkännager denna stadga ett nytt samhällskontrakt, baserat på fredlig och ömsesidig samexistens och förståelse mellan samhällets alla delar. Den skyddar grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och fastslår på nytt folkets rätt till självbestämmande.

Under denna stadga kommer vi, folken i de självstyrande regionerna, enas i en anda av försoning, pluralism och demokratiskt deltagande så att alla får möjlighet att fritt uttrycka sig i det offentliga livet. I byggandet av ett samhälle fritt från auktoritarism, militarism, centralism och kyrklig inblandning i offentliga angelägenheter, erkänner denna stadga Syriens rätt till territoriell integritet och strävar efter att upprätthålla ett fredstillstånd, såväl inrikes som internationellt.

I upprättandet av denna stadga, tillkännager vi skapandet av ett politiskt system och en civil förvaltning som grundar sig på ett samhällskontrakt och som försonar den rika mosaik Syrien utgör i sin övergång från diktatur, inbördeskrig och förstörelse till ett nytt demokratiskt samhälle där medborgarnas trygga tillvaro och sociala rättvisa kan säkerställas.

Artikel 8
Alla delstater i de Självstyrande Regionerna grundar sig på principen om självbestämmande. Delstaterna får fritt välja sina representanter och representativa organ, och får fritt utöva sina rättigheter i den utsträckning de inte står i strid med artiklarna i denna Stadga.

Artikel 12
De Självstyrande Regionerna utgör en integrerad del av Syrien. Det är en modell för ett framtida decentraliserat och federalt styrelseskick i Syrien.

Artikel 14
De Självstyrande Regionerna ska försöka implementera ett ramverk för rättsskipningen i en övergångsperiod. De ska verka för att avhjälpa arvet från en chauvinistisk och diskriminerande statlig politik, vilket inkluderar ersättning till offren, både individer och gemenskaper, i de Självstyrande Regionerna.

Artikel 15
Folkets försvarsenheter (YPG) utgör den enda militära styrkan i de tre delstaterna, och äger mandat att skydda och försvara säkerheten i de Självstyrande Regionerna och för dess folk, både gentemot inre och yttre hot. Folkets försvarsenheter agerar i enlighet med den erkända naturgivna rätten till självförsvar.

Artikel 26
Varje mänsklig varelse har en inneboende rätt till liv. Ingen inom de Självstyrande Regionernas jurisdiktion ska avrättas.

Artikel 28
Män och kvinnor är jämlika i lagens ögon. Denna Stadga garanterar det effektiva förverkligandet av jämlikhet för kvinnor och ålägger offentliga organ att arbeta mot utplånandet av könsdiskriminering.

Artikel 32
a) Alla har rätt till organisationsfrihet, vilket innefattar rätt att grunda eller gå med i ett politiskt parti, sammanslutning, fackförbund och/eller föreningar.
b) I utövandet av organisationsfriheten skyddas även det politiska, ekonomiska och kulturella uttrycket hos alla folkgrupper. Detta syftar till att skydda det rika och mångfaldiga arvet från folken i de Självstyrande Regionerna.
c) Den jezidiska religionen är en erkänd religion och dess anhängares rätt till mötesfrihet och yttrandefrihet är uttryckligen skyddad. Skyddandet av jezidernas religiösa, sociala och kulturella liv kan garanteras genom lagstiftning från den Lagstiftande Församlingen.

Artikel 34
Alla har rätt till mötesfrihet, vilket innefattar rätten till fredliga protester, demonstrationer och strejker.

Artikel 37
Alla har rätt att söka politisk asyl. Personer kan bara utvisas efter ett beslut från ett kompetent, opartiskt och korrekt sammansatt dömande organ, där vederbörlig rättslig process tillhandahållits.

Artikel 39
Naturtillgångar, såväl under som över marken, tillhör samhällets gemensamma rikedomar. Utvinnande processer, hantering, tillståndsgivande och andra kontraktsförhållanden som angår sådana resurser ska regleras i lag.

Artikel 42
Det ekonomiska systemet i provinserna ska verka för att tillhandahålla allmän välfärd och i synnerhet bevilja finansiering till vetenskap och teknologi. Den ska sikta på att garantera människors dagliga behov och säkerställa ett värdigt liv. Monopol är förbjudet enligt lag. Arbetsrätt och hållbar utveckling garanteras.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu