Elsparkcykelmanifestet

Vid det här laget kan det knappast ha undgått någon att en ny liteninvånare flyttat in på trottoarerna iflera av Sveriges städer sedan något år tillbaka: elsparkcykeln.

 

Föreliggande manifest, under kampanj­ parollen #searchanddestroi, publicerades ursprungligen av Det enda alternativet våren 2019,när sparkcyklarna just börjat befläcka våra gator och torg. Då hette den främsta aktören Voi, som i dag fått sällskap av uppskattningsvis 250 000 andra liknande bolag. Alla har de samma affärsidé: att utnyttja det offent­ liga utrymmet som parkering,soptipp och kassako. Synskadade, cyklister och alla som önskar använda trottoarerna för att promenera kommer i andra hand när våra städer görs om till elsparkspa­ radis, och politikerna står handfallna och ser på.

När texten skrevs använde sig Voi fort­ farande av så kallade ”VOI Hunters”, gigjobbare som samlade in och laddade batterierna under natten. I dag kallas arbetet för ”Business hunter”, och ver­kar ha utvecklats till mer professionali­ serad hämtning med skåpbil. Poängerna i texten kvarstår dock, för Voi och andra sparkcykelföretag,liksom våra tips för hur man bäst respekterar en elsparkcy­kel.

 

#searchanddestroi – sparkcyklar är töntiga!

Sparkcyklarna är här! Överallt ser man dem skräpa ner stadsmiljön. På natten tvingas ”gigarbetare” ut för att plocka upp och ladda dem i sina egna hem.

Voi är ett av de större sparkcykelföreta­ gen bakom invasionen – men nu ska vi stoppa dem.

 

Vois ”gigekonomi” hotar våra arbetsvillkor

När alla andra har gått och lagt sig börjar arbetsdagen för jägarna, vars mål är att plocka hem så många elsparkcyklar som bara möjligt. Det finns ganska många elsparkcyklar, men det finns också väl­ digt många jägare, så konkurrensen om att få dem är hård.

Hur placeras då nya Voi­sparkcyklar ut på gatorna? De hämtas upp och laddas av så kallade ”VOI Hunters”, voijägare.

Kort sagt ska jägarna använda en app för att se var övergivna sparkcyklar står för att sedan hämta upp dem och därefter släpa med sigdem och ladda dem i det egna hemmet över natten. Betalningen är ”mellan 30 och 250 kr” per upphäm­ tad sparkcykel, enligt Voi.

I genomsnitt tjänar man 70 kr per upp­ hämtad sparkcykel, enligt företaget. Inga inkomster är garanterade, allt sker på ackord.

As a VOI Hunter you decide when, where and how much you want to work. […] We don’t provide minimum earnings, but we workclosely with our VOI Hunters to make it easier for them to perform well.

Alla sparkcyklar måste återlämnas mel­ lan kl. 5 och 7 på morgonen för att jäg­ aren inte ska riskera avdrag från lönen. ”Jägare” måste därmed först leta upp och hämta in sparkcyklar, ta hem dem, kontrollera och rengöra dem, ladda dem (elkostnaden får man stå för själv), och sedan återlämna dem mellan kl. 5 och 7. Om det är något fel på en Voi har man som jägare plikt att lämna in dem på verkstaden.

Voijägare hämtar ut laddare till sitt hem, något de måste betala deposition för. (Pengarna får man tillbaka först när man slutar arbetasom Voijägare.)

Mycket av arbetet utförs på obekväm arbetstid. Vad blir timlönen, efter att kostnaden för elektricitet dessutom dra­ gits bort? Dessutom är man skyldig att ha en brandsläckare hemma – vilka är riskerna med att ladda sparkcyklarna i sitt hem?

Även om några av Vois ”jägare” gör job­ bet som en ”fritidssysselsättning” inne­ bär anställningsformen ett hot mot alla som måstesälja sitt arbete för att leva.

”Gigekonomi” är kapitalets ord för en återgång till forna tiders daglöneri – en tid innan fackförbund och kollektivav­ tal, då de somjobbar skulle stå med mös­ san i hand och vara tacksamma för att få göra en chef rik. Att Voi använder sig av appar och en förment”grön” image för­ ändrar inte den saken.

På Vois nya, appifierade arbetsmarknad ska de anställda tävla mot varandra om jobben i en process där våra villkor sätts på undantag och vi ska konkurrera med och besegra våra arbetskamrater, i stäl­ let för att jobba tillsammans. Den som kan eller måstege upp mest av sitt män­ niskovärde är den som ”vinner” och får jobbet i appekonomin.

Därför angår Voi och ”jägarnas” arbets­ villkor, liksom arbetsvillkoren för Uber­ förare, ”yeppar” och Foodora­förare, oss alla. Tillsammans och i solidaritet med varandra måste vi sätta ner foten, för att försvara våra villkor på arbets­ marknaden.

Vi har inget emot ny teknik eller nya transportlösningar. Våra storstäder har sannerligen ett behov av förändring på den fronten. Men om man vill komma åt problemen med klimatskadlig privat­ bilism och överfulla, dyra tunnelbanor, pendeltåg och spårvagnar är Voi inte rätt väg att gå. Städerna bör stoppa Voi, och i stället satsa pengar på en utbyggd och kostnadsfri kollektivtrafik för alla, kompletterat med prisvärd uthyrningav klimatsmarta cyklar. Och nämnde vi att sparkcyklar är töntiga?

 

Elsparkcyklarna skräpar ner våra städer

Voi är ett av de ”appekonomi”­företag som under 2018 etablerat sig i Stock­ holm, Malmö, Lund, Göteborg (samt stä­ der i Frankrike, Spanien och Portugal), med affärsidén att den som har råd ska kunna åka runt i stan på en elektrisk sparkcykel, för att sedan överge cykeln i farten där manstår när man är framme.

Stadskontoret i Stockholm ville först stoppa Voi, på grund av oro för att före­ tagets sparkcyklar skulle samlas i högar och av trafiksäkerhetsskäl, men inget tillstånd behövs för företagets verksam­ het, och man kunde etablera sig ändå. I oktober 2018 gav trafikborgarråd Daniel Helldén (MP)tummen upp till Voi.

I Madrid har Voi, tillsammans med de liknande företagen Lime och Wind, beordrats att lämna staden av myndig­ heterna, och i Los Angeles har myndig­ heterna satt strikta gränser för verk­ samheten. I Sverige tycks Voi dock kunna agera utan restriktioner.

Sedan Voi, och andra liknande företag, lanserades har stadsmiljön i Stockholm förorenats av sparkcyklar som övergi­ vits av sina användare litevar som helst. Mest står de så klart i rikare områden, men också mitt på en gångbana eller i klasar utanför någon populär krog. Fot­ gängareoch cyklister får maka sig runt cykelskräpet, som oblygt tar upp all plats på trottoaren eller vägen där ägaren kände för att överge den.

Samtidigt har City Bikes, projektet där man för relativt billig penning fick till­ gång till cyklar som kunde hämtas och lämnas på ett antal stationer i staden, tillfälligt lagts ned i Stockholm efter konflikt om en upphandling.

 

Vois sparkcyklar är ett trafik- säkerhetshot

Vois cykelmodeller är högst osäkra att använda i svenskt väderlag – flera skri­ benter har påpekat att de knappast lever upp till lagkravenpå trafiksäkerhet.

I flera andra städer i världen där liknan­ de sparkcyklar används rapporteras om många olyckor och till och med dödso­ lyckor isparkcyklarnas framfart.

Voi­kunder kan inte heller vänta sig någon vidare trygghet från företagets håll. Ur Vois användar­ och integritets­ avtal:

En sparkcykel kan klassas som ”för­ svunnen eller stulen” om den inte deak­ tiveras på rätt sätt inom 24 timmar, om gps:en avaktiveras,om den parkeras på fel ställe, om den kvarstår i en ”non public space” i över tio minuter efter att den deaktiverats, om den flyttas av någon obehörig efter att den deaktive­ rats, eller ”av andra skäl”.

Om den sparkcykel man har använt och deaktiverat därefter klassas som ”för­ svunnen eller stulen” hålls man ansvarig ”om inte motsatsen bevisas”. Voi förbehåller sig då rätten att ”vidta alla åtgärder de anser lämpliga” mot en och kan kräva en på ekonomisk ersättning ”of any kind or nature whatsoever”.

Voi förbehåller sig rätten att ”när som helst” kräva att man deaktiverar den sparkcykel man använder. Om man deak­ tiverar ensparkcykel på fel plats (på privat mark, inlåst på en gård eller så) kan Voi hämta upp den och fakturerar en då €100. Man undrar hurmycket, om något, Voijägare får i sådana fall.

You agree that riding a Scooter […] may result in injury or death to You or others. You agree that such risks, dangers, and hazards are Your sole responsibility.

Voi will, segment and analyze position data in order to provide custom infor­ mation based on your specific prefer­ ences and behaviorpatterns […] Voi will provide personal information to external parties that provide services to Voi.

Man får inte ha någon väska, inte heller ryggsäck, på sig när man åker på spark­ cykeln.

 

#searchanddestroi – våra krav

Våra krav mot Voi, och andra ”gigarbe­ tesföretag” som skräpar ner våra städer med sparkcykelleksaker för de rika och som utnyttjar oss på arbetsmarknaden:

★ Kollektivavtal för alla VOI Hun­ ters, så länge Voi finns.

★ Håll staden ren – bort med spark­cykelskräpet från gatorna.

★ Våra städer borde ge alla invånare tillgång till lånecyklar och gratis.

För mer inspiration, se @birdgraveyard på Instagram.

 

Fem enkla sätt att respektera en elsparkcykel

Varje gång vi ser dessa tvåhjuliga gos­ sar susa fram – oavsett om de bär på en mellanchefs kaffeskvalpande pappakropp över S:tEriksbron eller en koksad Bar­ bourkille på väg till Sturecompagniet – laddar de våra hjärtan med kärlekens elektricitet.

Men att älska någon innebär inte bara att du får ta del av dess kärlek: det innebär också att du är rädd om den du älskar, att du skyddar den med ditt liv. Eftersom vi på Det enda alternativet faktiskt älskar våra eldrivna små herrar lanserar vi i dag en guide med fem matnyttiga tips på hur du maximerar din respekt för elsparkcyklar – allt från Voi till Lime till Tier.Vi hoppas att dessa enkla råd kom­ mer göra livet lite bättre, lite lyckligare för de tiotusentals sparkcyklar som vi idag, vare sig vi vill eller inte, delar våra trottoarer och gator med.

 

1. Klistra inte över QR-koden med något, t.ex. en annan, fejkad QR-kod

Att QR­koden är synlig och inte täcks av något främmande föremål är absolut nödvändigt för att den där medelålders men häftiga mannen skakunna låsa upp sin sparkis på morgonen. QR­koden får därför absolut inte täckas över med till exempel ett klistermärke då detta kom­ mer görasparkcykeln obrukbar och för­ störa morgonen för den mellanchef som planerat att ta den till jobbet. Framför allt bör du inte täcka över kodenmed en annan, fejkad kod då detta kommer vara enormt frustrerande för den som vill åka med sparkcykeln.

 

2. Slit/klipp/skär inte av den lilla sladden som går till framhjulet

Dessa fina små sladdar är absolut nöd­ vändiga för att våra gulliga gossar ska fungera. Sladden förser nämligen det främre hjulet med ström.Det är alltså otroligt viktigt att du inte, när du går förbi en elsparkcykel på stan, till exem­ pel tappar en kniv eller sax som råkar träffa den lilla sladden. Detta kommer göra sparkcykeln helt oanvändbar, något som ingen vill ska hända.

 

3. Sparka/kasta/släng inte din sparkcykel, speciellt inte in i t.ex. ett elskåp eller en vägg

Har läst så här långt är det förmodli­ gen på grund av att du vill lära dig allt, allt, om hur du gör för att visa maximal respekt för våra vackravänner. Även om nästa tips kanske är självklart för många tål det därför att upprepas: om du verk­ ligen älskar elsparkcyklar ska du absolut intesparka på dem eller kasta in dem i till exempel ett elskåp eller en vägg. Den typen av behandling riskerar att totalt förstöra sparkcykeln, genomatt viktiga delar som typ styret eller hjulen lossnar. Dessa sparkcyklar är våra vänner och de har precis som vi en själ så tänk på hur du behandlar dem.

 

4. Utsätt inte din sparkcykel för onödig fukt/dränkning

Helst ska du inte över huvud taget låta din Voi/Lime/Tier stå utomhus i regnigt väder, då detta riskerar att skada spark­ cykeln allvarligt.På grund av regnet har sparkcyklar faktiskt inte en längre livs­ längd än mellan en och två månader. För att göra deras korta liv så njutbart som möjligt kan du respektera sparkcykeln genom att vid regnigt väder bära in den i exempelvis ett soprum och låsa dörren så att ingen bär ut den igen. Viktigast är dock att du själv inte utsätter den för onödig fukt. Tänk inte på sparkcykeln som en leksak utan mer som en annan människa och behandla den därefter. Använd ditt sunda förnuft: du skulle inte kasta din mormor i en sjö, därför skadu inte heller kasta en elscooter i en sjö.

 

5. Använd inte sparkcykeln till att elda med

Det borde säga sig själv. Ändå tycks vissa människor inte förstå det. Våra fina vänner förtjänar ett bättre öde än att brinna upp. Att tändaeld på en elscooter är inte bara dåligt för miljön – det riske­ rar även att ge den lille gynnaren men för livet. Så återigen, om du älskarvåra hjulbenta vänner, använd dem inte som bränsle i majbrasan eller för att bygga en brinnande barrikad med. Snälla.

 

Illustration: Vanja Ivarsson

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu