Nummer 3, 2010 – Zombiefaran

Vänstern som vi känt den i Sverige och Europa, håller på att sjunka mitt framför våra ögon, efter ett historiskt katastrofval. Värre är den totala brist på vägar ut som verkligen skulle kunna göra upp med den politik som målat in vänsterns representanter i ett blått hörn. Men partierna har aldrig varit förutsättningen för kamp, utan snarare det som kommit ur rörel- sen som skapats utanför parlamentet.

Det är inte tid för att leka ”vi-sa-ju-det” och peka på varandras brister, utan tid att genom frågor söka andra vägar framåt. När politi- kerna misslyckats är det tryggt att veta att vi tillsammans bär det möjliga svaret på kapi- talismens globala plundringståg, den ekono- miska krisen och ökade ekologiska katastro- fer. Det är hög tid sluta hoppas och börja tro på oss själva. Det är tid att diskutera strategi, att hitta vägar till den makt och det liv som finns på torg i småstäder, på stigar i skogarna, på parkeringen utanför vår arbetsplats. Det är tid att vända på alla stenar där vi är, för att hitta en möjlig gemensam framtid.

Vad har vi egentligen gemensamt?
Delar vi samma visioner?
Har vi samma fiende?

Det gemensamma – oavsett om vi pratar om arbetarklassen, en social rörelse eller vän- stern – är inte något som är givet, utan något som skapas. Det måste upptäckas. I kamper som sammanlänkas där våra verkligheter korsas. I ett igenkännande på gatan, i upp- täckten av gemensamma intressen i bostads- området, eller ihopsnackandet i fikarummet på jobbet. Om vi ska hitta en väg framåt så måste vi höja blicken och se varandra.

Den ekonomiska krisen som bröt ut 2008 höll på att få den globala kapitalismen att have- rera och den har inte slutat skaka. Hade inte staterna gått in med enorma hjälppaket, hade kapitalismen som vi nu känner den riskerat att bryta samman. De nyliberala ”sanning- arna” om den självreglerade marknaden var som bortblåsta, nu krävs ständiga statliga in- terventioner och regleringar för att kapitalis- men inte ska ta kål på sig själv.

I det här specialnumret av Brand presente- rar vi artikeln Life in Limbo. Den är skriven av Turbulence som är ett internationellt tid- ningskollektiv med rötterna i den globala rättviserörelsen. Artikeln har översatts till bland annat turkiska, spanska och portugi- siska och tar upp de problem som en global rörelse möter när dess motståndare, den nyli- berala kapitalismen, bytt skepnad.

Situationen som vi lever i idag i Sverige med en fallande partivänster, en vacklande eko- nomi och en växande rasistisk opinion är nå- got som flera andra europeiska länder redan gått igenom. Vi hoppas att vi genom att lyfta denna diskussion ur ett internationelt per- spektiv kan hjälpa till att formulera de frågor som kan leda till konkreta strategier och visa vägar framåt i vårt lokala sammanhang.

Vi måste återigen ställa oss frågan om vilka ”vi” egentligen är, vart vi är, vad är det ge- mensamma vi delar och vilken makt, styrka och vilka verktyg vi har. De frågorna som kan leda oss ut ur en sjunkande båt. Vi måste hitta fast mark att vinna och att kämpa uti- från, mark som politiker inte kan sälja och kapitalet inte kan köpa.

Texter ur numret