Nummer 1, 2013 – Tankefaran

Welcome to Tankefaran – a special issue of the magazine Brand. In this issue of Brand, we collect a series of interviews conducted in recent years when interesting thinkers from an autonomist theoretical current visited Sweden. The interviews deal with the changing forms of Capitalism, how the fragmented post-fordist production also changes the subjects, making our lives more precarious, breaks up our communities and fragments even our minds. We do not only need to constitute us as subjects again – in the new factories, in the squares and in the neighborhood – but also to constitute our thoughts, to think beyond the shared fragmentation. A common thread in the texts are the divisions that run right through today’s working class; between staff and those in precarious employment or unemployment, between the indebted and those who still benefit from welfare systems, between the paid and the unpaid labour. These divisions often follows gendered and racialized lines. Struggles for a guaranteed income, social safety nets and commons develops a common process of recomposition of this divided and fragmented composition.

To read the issue – click on the picture to the right.

 

Many thanks to Prekariatet and Psychic Warfare, Yusuf, Elena, Rasmus Redemo
and Tankekraft förlag, Michele Masucci and Iaspis that invited these speakers and made these interviews possible.

 

In swedish:

 

Välkommen till Tankefaran. I det här numret av Brand samlar vi en rad intervjuer som gjorts de senaste åren i samband med Sverige fått besök av intressanta tänkare med en koppling till autonom teoribildning. Diskussionerna handlar om kapitalismens
förändrade former, hur den fragmenterade postfordistiska produktionen förändrar även subjekten, gör våra liv mer osäkra, bryter upp våra gemenskaper och fragmenterar även våra sinnen. Vi behöver inte bara samla oss som subjekt igen – i de nya fabrikerna, på torgen och i kvarteren – utan även samla våra tankar, tänka gemensamt bortom fragmenteringen.

 

En röd tråd i texterna är de uppdelningar som löper rakt igenom dagens arbetarklass; mellan de fast anställda och de i osäkra anställningar eller arbetslöshet, mellan de skuldsatta och de som fortfarande kan backas upp av allmännyttan, mellan de avlönade och de oavlönade. Denna uppdelning följer ofta könade och rasifierade skiljelinjer. Kamper för en garanterad inkomst, sociala skyddsnät och allmänningar utvecklar former för ett gemensamt sammansättande av denna uppdelade och splittrade sammansättning.

 

Tack till Prekariatet och Psychic Warfare, Yusuf, Elena, Rasmus Redemo och Tankekraft förlag, Michele Masucci och Iaspis som bjudit över dessa föredragshållare.

Texter ur numret