Nummer 2-3, 2022 – Gränser / Extraktion

Omslag #2-3 2022 Gränser/extraktion

Kapitalismen bygger på konstant expansion och kräver därför hela tiden nya utsidor att expandera in i. Systemet sätter ständigt upp nya gränser, för att sedan självt överskrida dem och extrahera mervärde från ena sidan till den andra, och kanske tillbaka igen. Det byggs fysiska murar mellan länder, programmeras digitala gränser mellan användare, propageras sociala gränser mellan grupper.

Resultatet blir ständigt mer av samma gamla visa. Nya arbetare att exploatera. Nya nationsgränser att korsa och nya nationsgränser att bevaka. Nya oljefält att borra, nya urskogar att skövla, nya miljöproblem att sälja in ”lösningar” på. Nya aspekter av vardagslivet att göra om till handelsvaror.

Men den konstanta expansionen har aldrig varit friktionsfri. Den har alltid mötts av kamp och motstånd. Från ursprungsbefolkningar, från lokalbefolkningar, från stadsbor. Från kvinnor och från migranter. Från arbetare. Från alla oss som vill behålla det som är vårt gemensamt.

Detta dubbelnummer av Brand utforskar expansion och utsidor ur två perspektiv. Guidade av våra vänner från nätverket Ingen människa är illegal och tidningen Artikel 14 utforskar vi nationsgränsernas skiftande funktioner. Vi möter medborgare och papperslösa, aktivister och hjälparbetare, poliser och vänner, rasism och solidaritet.

I numrets andra del utforskar vi kapitalismens extraktiva logik. Vi upptäcker kopplingarna mellan extraktion och arbete. Vi möter gruvbrytning och cementfabriker, massturism och digitala plattformar, storstäder och samebyar, abstraktioner och konkreta kamper.

Den större bild som framträder visar en bredd av konflikter. Konflikter om jorden och vårt liv på den, gemensamt men samtidigt söndrat. Om vem som ska få leva var och under vilka villkor. Vi börjar skönja direkta kopplingar mellan migrantarbetares kamper mot digitala plattformar och urfolks kamper mot rovdrift på naturresurser, mellan no border-aktivism och klimataktivism.

Gränser och extraktion är alltså två nära förknippade områden. Tillsammans blir de ingångar till att se hur sammanflätat det globala samhället är, där vi som kämpar på en plats har all anledning att solidarisera oss med de som kämpar på en annan. Tillsammans mot det som plundrar oss på våra liv, våra platser, våra anhöriga och vår livsmiljö. För den jord som ska bli vår gemensamma.