För er och vår frihet – polska antifascisters motstånd

2017-11-11

Idag, 11/11 är det ”självständighetsdagen” i Polen. Det som högtidlighålls är den andra polska republikens födelse 1918, efter 123 år under det ryska imperiet, Preussen och Habsburgska riket.

Samma dag i Warszawa tar den största högerextrema marschen i Europa plats.
Förra året deltog 75 000 högerextrema. Varje år har det varit våldsamma kravaller, med attacker mot människor & mötesplatser som utmanar nationalisternas världsbild: hbtqia- aktivister, vänsterfolk & invandrare. Marschen samlar högerextrema från hela Europa, från Sverige t ex Fredrik Hagberg från Nordisk Ungdom.

I år kommer en koalition av av olika antifascistiska grupper, kollektiv, kvinnogrupper, fackföreningar, anarkister och autonoma grupper hålla en antifascistisk motmarsch under parollen ”För er, och vår frihet” (ett slagord som användes av de polska brigader som stötte republiken under spanska inbördeskriget).

Antifascisterna skriver i sitt upprop:
”Åratal av bagatellisering av nationalism hos politiker och i media, åratal av liberal hysteri om ’lika goda kålsupare’, av tolerans gentemot rasistiskt, etniskt och genusrelaterat våld har nu till slut gett effekt. Den här normaliseringen är precis vad den antifascistiska rörelsen alltid varnat för.Är det dags att springa? Eller är det tid att posta skräckfyllda uppdateringar och kommentarer på internet? Eller ska vi vänta och se hur långt det kommer gå? Det är dags att vakna ur den nationalistiska mardrömmen som utspelar sig framför våra ögon och påminna oss om våra traditioner. Traditioner av motstånd, baserat på internationell solidaritet.

Från arbetare som organiserat sig mot krig och exploatering på fronten i den Spanska revolutionen, den anti- nazistiska underjordiska rörelsen, till solidaritet med dekolonisering, icke- vita kamper och migrantrörelser. Det är traditioner vi vill minnas och inspireras av.Vårt bästa vapen mot mot fascism har alltid varit enighet. Därför uppmanar vi alla antifascister, antikapitalister och anarkister att ansluta sig till kampen mot fascismen och återigen visa vår enighet.Låt oss stå hand i hand som en gemenskap, som inte delar upp folk efter ras, etnicitet eller genus, utan formerar motstånd mot orättvisor och hat.”

Vänstern i Polen verkar under extremt svåra förhållanden, med en av de mest extrema högerregeringarna och rörelserna i Europa. Att högerextrema från hela kontinenten kan samlas, år efter år och använda den här dagen som en plattform för samarbete, angår oss alla. Årets antifascistisk mobilisering förtjänar allt stöd, vi önskar våra kamrater i Polen lycka till och all framgång med sitt viktiga arbete!

Samling Plac Politechniki kl 14.00, vi kommer följa upp hur det går.

Inget utrymme för fascister, för en värld utan gränser!
För er, och vår frihet!

/Dolores La Concha och Jenny Donellan

Video från Koalicja Antyfaszystowska i Polen.

Engelska/in English:

Today, 11/11 is national independence day in Poland.
It’s remembrance of the second polish republic in 1918 after 123 years under Russian empire, Kingdom of Prussia & the Habsburg empire.

It’s also the day of the biggest annual extreme right march in Europe.
Last year with more than 75 000 participants.
Violent riots take place every year, with neo fascists attacking people and places that challenge their picture of the world: hbtqia- activists, left activistist and immigrants.
The marsch gather extreme right from alla over Europe, for example is Fredrik Hagberg from Nordisk Ungdom, ”Nordic youth” present.

This year, a coalition of diffrent antifascist groups, collectives, womens organisations, unions, anarchist and autonomous groups organize an antifascists countermarch under the slogan ”For your freedom and ours”( a slogan osed by the polish brigades fighting for the republic in Spain during the civil war).

From the event: ”Years of downplaying nationalism in the media and politics, years of liberal hysteria about “two extremes”, years of tolerance towards racial, ethnic and gender hatred finally have their effect. This is exactly what the antifascist movement has always warned about. Is it time to run? Or is it time to sit in front of the news feed, posting cries of horror in the comments? Is it time to wait and see how far it will go? We believe we can awaken from this great historical reconstruction, and – while the right-wing plays SS marches, masturbates to the vision of reopening Auschwitz, and trains shooting in the forest – remind ourselves of our traditions. Traditions of resistance based on international solidarity. From the workers organizing against wars and expoitation, the fronts of the Spanish Revolution and anti-nazi underground, to solidarity with decolonization, non-withe struggles and migrant movements. Our best weapon against fascism has always been our unity. This is why we call on all antifascists, anticapitalists and anarchists to join us and once again show our unity. Lets stand hand in hand as another kind of community – one that doesn’t have racial, ethnic or gender divides, but forms around resistance to injustice and hate.”

The polish left are working under extremely hard conditions, with one of the most extreme right wing government, parliament & movements in Europe.
It’s a concern and problem for us all, living in Poland or not, when extreme right from all over the continent use can use a day to gather, year after year, and build plattforms for cooperation.
This years antifascist mobilisation deserves all support and solidarity.
We wish our comrades in Poland all luck and sucess with their important work!

Gathering Plac Politechniki 14.00, we will report on how things evolve.

No room for fascists, for a world without borders!
For your freedom and ours. History is happening today!

/Dolores La Concha och Jenny Donellan

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu